مش‌آپ

مش آپ ترکیب و مخلوط کردن دو قطعه موسیقی با دو سبک موسیقی با یکدیگر است. برای مثال یک آهنگ سبک راک دارای ضرب های هیپ-هاپ باشد یک نوع مشاپ موسیقی در آن وجود دارد.

post area